Close

What would you like to search for?

Close

Brak artykułów

Product
ILOŚĆ 0
0.00

My Account

Juice Plus+®

Kapsułki Wybrane Owoce Jagodowe (2 słoiczki)

zł 131.25/Miesiąc*

Si³a jagód
Ze wzglêdu na wysok¹ zawartoœæ wtórnych substancji roœlinnych, takich jak resweratrol wystêpuj¹cy w winogronach, jagody uwa¿ane s¹ za szczególnie bogate w sk³adniki od¿ywcze. Juice PLUS+ Wybrane Owoce Jagodowe zawiera 12 ró¿nych rodzajów jagód w bardzo skoncentrowanej formie. Jagody znajduj¹ce siê w Juice PLUS+ Wybrane Owoce Jagodowe s¹ zbierane u szczytu ich dojrza³oœci i starannie przetwarzane. Dla maksimum cennych sk³adników - na ka¿dy dzieñ.

NaturalnoϾ
Naturalnie kolorowe - du¿a ró¿norodnoœæ jagód. Podstawa wysokiej jakoœci Juice PLUS+ Wybrane Owoce Jagodowe.
Naturalnie czyste - co zapewnia sta³a kontrola laboratoryjna Instytutu SGS INSTITUT FRESENIUS

Zalecenia spo¿ywania:
2 kapsu³ki dziennie, najlepiej w czasie posi³ku popijaj¹c du¿¹ iloœci¹ wody.

Zawartoœæ przesy³ki:
- s³oiczki Juice PLUS+ Wybrane Owoce Jagodowe
- 1 s³oiczek zawiera 120 kapsu³ek.

Płatność za paczkę

* Jeżeli nie wybrano zamówienia jednorazowego, następna przesyłka zostanie wysłana automatycznie po 4 miesiącach.

Inne produkty